Pierwszym etapem, w którym dzieci przestają bawić się, a ich głównym obowiązkiem staje się zdobywanie wiedzy – jest szkoła podstawowa. Okres nauki w szkole podstawowej obejmuje sześć lat.


Klasy 1 – 3

Klasy od 1 do 3 nazywane niegdyś czasem nauczaniem przedszkolnym, dziś zaś zintegrowanym, bowiem w założeniu ma to być multidyscyplinarna nauka bez wyraźnego podziału na przedmioty takie jak język polski czy matematyka. Ma to być łagodne przejście od trybu zabaw w przedszkolu do edukacji w systemie szkolnym.

Warto w tym miejscu zauważyć fakt, że dzieci nie mają wówczas jeszcze ocen wyrażonych liczbami, a czynione postępy oceniane są opisowo np. bardzo ładnie, ładnie, wybitnie itp.

Program zintegrowanego nauczania obejmuje naukę liter i czytania, naukę prostych operacji matematycznych, rozwój zdolności manualnych i psychoruchowych dzieci oraz kompetencji językowych w zakresie języków obcych. 


Klasy 4 – 6

W klasach 4 – 6 dzieci kształcą się już poprzez tradycyjny system szkolny, z podziałem na poszczególne przedmioty. Dzieci w tym okresie w planie zajęć będą mieć: język polski, matematykę, przynajmniej jeden język obcy, wychowanie fizyczne, religię lub etykę, historię, muzykę, plastykę, przyrodę, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie do życia w rodzinie. W regionach gdzie przebywają duże grupy mniejszości etnicznych będzie również w programie przewidziany język tej mniejszości, lub język regionalny, jeśli takowy jest wyróżniany.

Ten etap nauki kończy się podejściem przez uczniów do Testów Kompetencji w dwóch blokach: przyrodniczym i humanistycznym.

Kontakt z nami

Gaue sp.z.o.o, Mikołajska 123/12

(12) 22 33 123 45 6

redakcja@gaue.info

Back to Top